چارت و ستاد اجرایی جشنواره

مجتبی امینی - دبیر جشنواره

روح الله کاظم زاده - مشاور دبیر جشنواره

حسین رضایی - مدیرارتباطات و اطلاع رسانی

کاظم دانشی - مدیر اجرایی

سعید ربیعی - مدیر کارگاه ها و آموزش

علی خلیل زاده - مدیر مالی و پشتیبانی

محمد مهدی محمدیان - مدیر برنامه ریزی و تشریفات

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses